Souborné katalogy Severní Ameriky
      Výběrová tematická re±er±e webovských veřejně dostupných dokumentů

                                          Zpracovala Petra Čecháková

1. BUSH, Carmel ; GARRISON, William A. ; MACHOVEC, George et al.
Prospector : A Multivendor, Multitype and Multistate Western Union Catalog. Information Technology and Libraries [online]. 2000, vol. 19, no. 2 [cit. 2002-06-11]. ISSN 0730-9295.
URL: http://www.lita.org/ital/1902_prospector.html
  Ústředním tématem článku je projekt Prospector, který představuje unikátní souborný katalog ±estnácti knihoven ve státech Colorado a Wyoming. Projekt si klade za cíl poskytnout uµivatelům prohlíµení záznamů jednotlivých knihoven z jedné centrální databáze. Je pojednáno o vzniku, cílech a provedení tohoto souborného katalogu, který pouµívá INN Reach system.
2. CRAWFORD, Walt
Connecting citations and full text : Eureka and OpenURL. RLG Focus [online]. 2002, no. 56 [cit. 2002-06-12].
URL: http://www.rlg.org/r-focus/i56.html#connecting
  Článek se věnuje spojení citací a plných textů prostřednictvím Eureky a OpenUrl. Hlavním důvodem tohoto propojení je to, µe souborný katalog RLG neposkytuje plné texty takµe OpenUrl umoµňuje odkaovat na relevantní záznamy plných textů mimo fondy knihoven.
3. KOZSELY, Marianne
National bibliographies from libraries around the world enrich WorldCat. OCLC Newsletter [online]. 1998, no. 233 [cit. 2002-06-12].
URL: http://www.oclc.org/oclc/new/n233/feature_national_bibs_wcat.htm
  Článek se zabývá spoluprací OCLC s národními knihovnami celého světa s cílem získat jejich bibliografické záznamy národní ti±těné produkce do souborného katalogu WorldCat centra OCLC.
4. LARSON, Jeffry
RLG Union Catalog "indispensable" as a collection development tool. RLG Focus
[online]. 1999, no. 38 [cit. 2002-06-12].
URL: http://www.rlg.org/r-focus/i38.larson.html
5. GREENE, Richard
The role of batchloading in OCLC cooperative cataloging. OCLC Newsletter [online]. 1998, no. 233 [cit. 2002-06-12].
URL: http://www.oclc.org/oclc/new/n233/feature_batchload_coopcat.htm
  Námětem článku je dávkové zpracovávání bibliografických záznamů do souborného katalogu centra OCLC WorldCat. Hlavním cílem je obohacení WorldCat bibliografickými údaji. Ty jsou porovnány s online verzí WorldCat, aby byly aktualizovány jiµ existující záznamy a dodány či odebrány lokální znaky.
6. SMITH-YOSHIMURA, Karen
RLG Services welcome the new century. RLG Focus [online]. 2000, no. 47 [cit. 2002-06-12].
URL: http://www.rlg.org/r-focus/i47services.html
  Tento článek poskytuje přehled hlavních počinů, které byly provedeny v oblasti sluµeb souborného katalogu RLG s odkazy na podrobněj±í informace uvedené v článcích časopisu RLG Focus. Jedná se například o Cultural Materials iniciativu, která zlep±ila přístup do fondů kulturních materiálů jako jsou fotografie nebo rukopisy.
7. WALKER, Susan
OCLC WorldCat Collection Sets. OCLC Newsletter
[online]. 1998, no. 233 [cit. 2002-06-12].
URL: http://www.oclc.org/oclc/new/n233/feature_wcat_collection_sets.htm
  Článek pojednává o projektu Major Microforms centra OCLC, který začal v roce 1984 a jeho úkolem je podporovat sdílenou katalogizaci fondů uloµených na mikronosičích, a tím umoµnit dal±ím knihovnám či jiným institucím kopírování těchto bibliografických záznamů, které se nacházejí ve WorldCat.

Zpět do Digitální knihovny


© Petra Čecháková , 2002-2003
Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2002-05-24
Aktualizováno: 2002-05-25